Prawo karne

kolumny

Prawo karne stanowi fundamentalny filar systemu prawnego, regulującego zachowanie jednostek w społeczeństwie i nakładające sankcje za naruszenia norm prawnych. Jest to obszar prawa, który ma na celu utrzymanie porządku publicznego, ochronę jednostek oraz karanie sprawców przestępstw. Prawo karne jest oparte na zasadzie nullum crimen sine lege, co oznacza, że nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za czyn, który nie został wcześniej uznany za przestępstwo w obowiązującym prawie. To zasada pewności prawa, która chroni obywateli przed arbitralnym stosowaniem sankcji.

System prawa karne składa się z dwóch głównych gałęzi: prawa materialnego i prawa proceduralnego. Prawo materialne definiuje rodzaje czynów zabronionych, określa sankcje karne i zasady ich wymiaru. Z kolei prawo proceduralne reguluje proces ścigania oraz sądowy proces karne, zapewniając równowagę między skutecznym wymiarem sprawiedliwości a ochroną praw oskarżonych.

 

Prawo karne Łęczyca

Nasza Kancelaria świadczy następujące usługi w ramach postępowania karnego:

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym;
  • reprezentacja na etapie postępowania wykonawczego w sprawach o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, dozór elektroniczny, umorzenie bądź rozłożenie na raty kary grzywny;
  • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych przed sądem i dochodzenie przez nich obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody,
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
  • reprezentowanie osób zatrzymanych;

 

Nieustannie dążymy do zapewnienia naszym Klientom nie tylko skutecznej obrony, lecz także pełnego zrozumienia i wsparcia w trudnych chwilach związanych z postępowaniem karnym. Nasza Kancelaria podejmuje się różnorodnych spraw, zapewniając profesjonalne podejście i skuteczne działania w ramach prawa karnego. Zakres naszych usług wykracza poza ramy prawa karnego – zajmujemy się także prawem cywilnym i nie tylko. Świadczymy porady prawne dla klientów z całego kraju, obsługujemy zarówno firmy i instytucje, jak i klientów indywidualnych.

Potrzebujesz prawnika od prawa karnego? Zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią!